นิทรรศการและงานประชุม

การบรรยายและฝึกงานฝังรากเทียมของนักศึกษาทันตแพทย์ และทันตแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ