เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทันตแพทย์ ๔ ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช, รศ.ทพ.หาญณรงค์ พิทยะ , รศ.ทญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา และ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายการฝังพระรากฟันเทียมและครอบพระทนต์เทียมจำนวน ๔ องค์  พระองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งและได้รับสั่งถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า หากพระองค์ท่านยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่อยากจะให้ได้รับการรักษาด้วยรากฟันเทียมเพื่อจะได้ทรงเคี้ยวพระกระยาหารได้ดีขึ้น ซึ่งทรงบ่นเจ็บพระทันตมังสะ (เหงือก) อยู่เสมอ

   ช่วง ต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ทันตแพทย์ทั้ง ๔ ท่านได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายการตรวจพระทนต์และพระ รากเทียมพระองค์ท่านได้รับสั่งถามว่า “ สามสิบบาทรักษาได้หรือไม่ ” ซึ่งทรงหมายถึงผู้ด้อยโอกาส จะมีโอกาสได้รับการฝังรากฟันเทียมไหม เนื่องจากรากฟันเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยรากฟันเทียมมีราคาสูงจนประชาชนคนไทยจำนวนมาก ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้    เพื่อสนองพระราชดำรัสดังกล่าว  ทันตแพทย์ทั้ง ๔ ได้ประชุมปรึกษาและมีแนวคิดให้ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ พัฒนารากฟันเทียมที่ได้เริ่มต้นวิจัยมาก่อนแล้ว ให้สามารถผลิตขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งต่อมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยงานมีชื่อว่า “ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ” ( Advance Dental Technology Center) และได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ๓ สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับ ผู้ป่วยไทย จนในที่สุดสามารถผลิตรากฟันเทียมต้นแบบและจดสิทธิบัตรในชื่อ “ ตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียว ” เลขที่ ๐๖๐ ๑๐๐๒๐๘๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และร่วมดำเนินงานในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใช้รากฟันเทียมที่ผลิตขึ้นในประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นผู้รับผิดชอบจัดหารากฟันเทียมและสถาบันทันตกรรม

กรมการพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมและคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     รวมสถานบริการทั้งสิ้น ๑๑๗ แห่ง ในการให้บริการผู้ป่วย 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับทราบถึงผลการดำเนินการโครงการรากฟันเทียมและได้พระราชทานนาม รากฟันเทียมในโครงการฯว่า “ฟันยิ้ม” เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และภายหลังได้พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “ข้าวอร่อย” เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และพระราชทานคำอธิบายว่า    “เมื่อมีฟันก็ยิ้มได้ เมื่อทานข้าวก็อร่อย


การดำเนินงาน

บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เริ่มวิจัยและพัฒนารากฟันเทียมระบบใหม่ เพราะมีความต้องการจากทันตแพทย์ในประเทศ และตัวแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มประเทศสมาคมเศรษฐกิจร่วมยุโรป (EC Representative) ต้องการรากฟันเทียมสำหรับฟันซี่เดี่ยวแบบยึดติดตายตัว โดยบริษัทฯได้ทำสัญญาจ้างศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (สวทช,)  เป็นที่ปรึกษาด้านทันตกรรมรากฟันเทียม     วันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพ (Auditor) ISO 13485 และ MDD 93/42/EEC จาก TUV SUD ประเทศ Germany เข้ามา Audit 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กรรมาธิการสาธารณสุขของกลุ่มประเทศสมาคมเศรษฐกิจร่วมยุโรปซึ่งอยู่ในประเทศ Germany ได้ออกหนังสือรับรอง ISO 13485:2003/AC 2007 ( Q1N 09 12 70492 001) และ EC – Certificated(G1 09 12 70492 002) ให้กับบริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออก GMP Certificate ให้กับบริษัท


ในวันที่หนังรับรอง ISO 13485 และ EC – Certificate จากประเทศเยอรมนี ได้ส่งมาถึงประเทศไทย เป็นเวลาเดียวกับที่ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์กำลังเตรียมเข้าเฝ้าเพื่อถวายการตรวจพระทนต์ ท่านจึงได้ขอหนังสือรับรองดังกล่าวเพื่อถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระเนตร พร้อมกับถวายรายงานถึงความก้าวหน้าของระบบรากฟันเทียมใหม่นี้  

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด ได้ทำหนังสือเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายรากฟันเทียมจำนวน ๙๙๙ ชุดผ่านทางศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช

ต่อมาท่านได้ทำหนังสือถึงท่านราชเลขาธิการ เพื่อขอพระราชทานนำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และผู้ร่วมวิจัยและพัฒนารากฟันเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(สวทช.) เข้าเฝ้าฯ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะผู้บริหาร บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด และผู้ร่วมวิจัยและพัฒนารากฟันเทียมของศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้น สูง(สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช